UCHWAŁA

RADY GMINY ZŁOTÓW

w sprawie nadania Statutu Sołectwu Święta

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt7,art35,art40ust.1 i ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym \Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 ,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675\ po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa, Rada Gminy uchwala Statut Sołectwa Święta

 

ROZDZIAŁ

I

Postanowienia ogólne.

 

§1.

Niniejszy statut określa organizację i zakres działania Sołectwa Święta, zwanego dalej ?sołectwem? w tym:

 

1\ nazwę i obszar działania sołectwa;

2\ zakres zadań przekazanych sołectwu przez gminę oraz sposób ich realizacji;

3\ organizację i zadania organów sołectwa;

4\ zasady i tryb wyboru organów sołectwa oraz ich odwoływanie:

5\ zasady gospodarki finansowej sołectwa;

6\ zasady gospodarki mieniem komunalnym;

7\ zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów sołectwa.

 

 

§2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o;

 

1\ gminie - należy przez to rozumieć Gminę Złotów:

2\ sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Święta

3\ statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa Święta:

4\ radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Złotów:

5\ wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Zlotów:

6\ zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy sołectwa:

7\ sołtysie należy przez to rozumieć organ wykonawczy sołectwa:

8\ radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć organ wspomagający sołtysa:

9\ stałym mieszkańcu sołectwa - należy rozumieć mieszkańca sołectwa przebywającego z zamiarem stałego pobytu na jego terenie:

10\ komisjach - należy rozumieć organy kontrolne i opiniodawcze powoływane w sołectwie.

 

 

§3.Sołectwo Święta jest jednostką pomocniczą Gminy Złotów.

§4.Obszar działania sołectwa obejmuje miejscowość: Święta.

 

ROZDZIAŁ
II

Zakres zadań przekazywanych sołectwu przez gminę oraz sposób ich realizacji

 

§5.

1. Podstawowym celem istnienia i działania sołectwa jest:

 

1\ dbałość o zaspokojenie potrzeb mieszkańców sołectwa i reprezentowanie ich interesów na zewnątrz:

2\ współpraca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej:

3\ zapewnienie mieszkańcom sołectwa udziału w realizacji zadań gminy.

 

2.Środki finansowe sołectwa mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację zadań własnych gminy, do których należy w szczególności:

 

1\ utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarząd sołectwa:

2\ remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach sołectwa:

3\ utrzymanie lokali będących w dyspozycji sołectwa:

4\ zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalnych, oświatowych i sportowych:

5\ działalność organów sołectwa:

6\ utrzymanie porządku, czystości i estetyki na terenie sołectwa.

 

3. Do zadań sołectwa należy w szczególności uczestniczenie w realizacji zadań gminy poprzez:

 

1\ inicjowanie działań organów gminy:

2\ reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej i jej członków wobec organów gminy, organów administracji państwowej i innych podmiotów życia publicznego:

3\ tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym sołectwa wszystkich mieszkańców sołectwa:

 

 

4\ działanie na rzecz rozwoju sołectwa:

5\ konsultowanie spraw przedstawionych przez Radę Gminy:

6\ współdziałanie z policją, służbami straży pożarnej oraz innymi służbami publicznymi w zakresie bezpieczeństwa i porządku na terenie sołectwa:

7\ współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami działającymi na terenie sołectwa zwłaszcza oświatowymi, kulturalnymi i sportowymi.

8\ podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska, porządku i czystości, ekologii oraz ochrony zdrowia na terenie sołectwa:

9\ wspieranie inicjatyw społecznych podejmowanych na rzecz sołectwa;

10\ współpraca z radnymi z danego okręgu wyborczego;

11\ pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji społecznych;

12\ realizacja zadań przyjętych od gminy i gospodarowanie przekazanym mieniem w granicach zgodnych z przeznaczeniem;

13 wspieranie działań gminy w zakresie opieki i pomocy społecznej oraz pomoc w zapobieganiu i usuwaniu skutków klęsk żywiołowych na terenie sołectwa.

 

§ 6.

1. Zadania określone w statucie sołectwo realizuje w szczególności poprzez:

 

1\ podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach posiadanych kompetencji;

2\ zbieranie opinii społecznych w sprawach dotyczących problematyki sołectwa i przekazywanie jej Wójtowi Gminy i Radzie Gminy;

3\ współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej w sprawach dotyczących gminy i sołectwa;

4\ występowanie z wnioskami do Rady o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości sołectwa;

5\ współpracę z radnymi z terenu sołectwa bądź okręgu wyborczego, ułatwianie radnym kontaktu z wyborcami poprzez organizowanie spotkań oraz kierowanie wniosków do nich dotyczących sołectwa.

 

2. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo nawiązuje współpracę z innymi sołectwami gminy, zawiera porozumienie określające zakres i sposób wspólnych zadań.

 

 

ROZDZIAŁ III

Organizacja i zadania organów sołectwa

 

§7.

1. Organami sołectwa są;

 

1\ zebranie wiejskie, jako organ uchwałodawczy;

2\ sołtys, jako organ wykonawczy.

 

2. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.

1\ Rada sołecka może składać się z 3 lub 5 osób;

2\ Radą sołecką kieruje przewodniczący.

 

§8

Kadencja sołtysa i członków rady sołeckiej trwa 4 lata i kończy się z momentem wyboru nowych organów sołectwa.

 

§9.

1.Zebranie wiejskie, sołtys oraz rada sołecka działają na podstawie obowiązujących przepisów, w tym postanowień;

1\ statutu gminy;

2\niniejszego statutu;

 

2. Organy sołectwa zobowiązane są dbać o przestrzeganie zasad jawności i dostępu do informacji publicznej.

 

3. Sołtys raz w roku obowiązany jest składać na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej działalności.

 

4. Przewodniczący rady sołeckiej składa sprawozdanie z działalności rady raz w roku.

 

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

§10.

1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz innych istotnych dla sołectwa sprawach, obejmujących zadania sołectwa określone w statucie.

 

2.Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy;

 

1\ wybór i odwoływanie sołtysa oraz przewodniczącego i członków rady sołeckiej;

2\ dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej;

3\ określenie przeznaczenia środków finansowych przydzielonych w budżecie gminy do dyspozycji sołectwa;

4\ wyrażenie stanowiska sołectwa w przypadku wystąpienia organu gminy o wyrażenie takiego stanowiska lub konsultację;

5\ opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie odnoszącym się do sołectwa;

6\ przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdań komisji powoływanych przez zebranie wiejskie.

 

§11.

Zebranie wiejskie konsultuje w zakresie dotyczącym sołectwa, w przypadku przedstawienia przez Radę Gminy projekty uchwał w sprawach:

 

1\ gospodarowania mieniem komunalnym oddanym w zarząd sołectwa,

2\ utrzymaniu porządku na terenie wsi.

 

§12.

1.Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy sprawowanie kontroli nad działalnością sołtysa i rady sołeckiej. W celu sprawowania kontroli zebranie wiejski może powołać komisję rewizyjną. Dla zapewnienia właściwej realizacji zadań może też powołać stałe lub doraźne komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.

 

2.Zebranie wiejskie podejmując uchwały o powołaniu komisji, o których mowa w ust.1 określa skład osobowy komisji oraz zakres ich działania.

 

§13.

Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania stale zamieszkują na terenie sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.

 

§14.

Uprawnienie do udziału w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:

 

1\ inicjatywy uchwałodawczej;

2\udziału w dyskusji nad porządkiem obrad;

3\ zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi;

4\ żądania utrwalenia w protokole własnych czynności, zgłoszonych wniosków i wypowiedzi;

5\ udziału w głosowaniu;

6\zgłaszania kandydatur i kandydowania do wybieralnych organów sołectwa.

 

§15.

1. Zebrania wiejskie zwoływane są przez sołtysa, z zastrzeżeniem ust.6 i 7

2. Zebrania wiejskie odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz w roku.

3. Sołtys zwołuje zebrania wiejskie:

 

1\ z własnej inicjatywy;

2\ na żądanie organów gminy: Rady i Wójta wskazujące cel zwołania zebrania wiejskiego;

3\ na pisemny wniosek, co najmniej 1\5 uprawnionych do udziału w zebraniu mieszkańców sołectwa, wskazujący cel zwołania zebrania oraz osobę, którą należy powiadomić o terminie i miejscu zwołania

zebrania;

4\ na wniosek Komisji Rewizyjnej o ile została powołana przez zebranie wiejskie.

 

4. Na żądanie i wniosek, o którym mowa w ust.3 pkt. 2-4 sołtys jest zobowiązany do zwołania zebrania wiejskiego.

5.Zebranie wiejskie powinno zostać zwołane najpóźniej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania lub wniosku, o którym mowa w ust.3 pkt. 2-3, chyba ,że w żądaniu lub wniosku zaproponowano termin późniejszy. Termin 7 dni, o którym mowa wyżej, dotyczy terminu odbycia zebrania.

6. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej oraz zebranie wiejskie, którego nie zwoła sołtys na wniosek organu gminy w terminie określonym w ust.5, zwołuje Wójt.

7. W przypadku dłuższej nieobecności sołtysa zebranie wiejskie zwołuje upoważniony przez radę sołecką przewodniczący tej rady.

 

§16.

1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje się do wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie na terenie sołectwa, co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

 

2.O terminie i miejscu zebrania powiadamia się odrębnie organy gminy oraz osobę reprezentującą mieszkańców, którzy złożyli wniosek o jego zwołanie.

 

§17.

1. Obradom zebrania wiejskiego przewodniczy sołtys, ale zebranie wiejskie może wybrać inną osobę do prowadzenia zebrania wiejskiego.

2. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez sołtysa. Projekt porządku obrad podlega konsultacji z radą sołecką.

3.Obrady zebrania są protokołowane. Protokoły podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant.

4.Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiejskim odnotowują swoją obecność na liście obecności. Lista obecności jest załącznikiem do protokołu z zebrania i służy do stwierdzenia prawomocności obrad.

 

§18.

1.Sołtys przekazuje uchwały podjęte na zebraniu wiejskim wraz z protokołem zebrania Wójtowi Gminy w terminie 7 dni od dnia odbycia zebrania.

2.Wójt, w zależności od treści uchwały, realizuje uchwałę we własnym zakresie lub przekazuje uchwałę do rozporządzenia Rady Gminy.

3.Wzależności od treści uchwały o sposobie jej załatwienia Wójt informuje zebranie wiejskie bezpośrednio lub za pośrednictwem sołtysa.

 

§19.

1.Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności, co najmniej 1\5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa oraz gdy mieszkańcy sołectwa zostali poinformowani o zwołaniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.

2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie obejmujące ten sam porządek odbywa się w drugim terminie, w tym samym dniu, pół godziny później; w tym przypadku uchwały zostają podjęte, bez

względu na liczbę obecnych na zebraniu.

 

§20.

1.Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, co oznacza, że przechodzi kandydatura lub wniosek, które uzyskały większą ilość głosów - osób uprawnionych i uczestniczących w zebraniu -''za'' niż głosów ''przeciw'', z zastrzeżeniem ust. 2 oraz §26 ust.3 i 4.

2.Zebranie wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania w konkretnej sprawie, na wniosek, co najmniej 1\5 uprawnionych do głosowania, obecnych na zebraniu.

 

 

SOŁTYS

 

§21.

1.Do zadań sołtysa należy zarządzanie bieżącymi sprawami sołectwa, realizacja uchwał zebrania wiejskiego oraz wykonywanie czynności określonych niniejszym statutem.

 

2.Do kompetencji sołtysa należy w szczególności:

 

1\reprezentowanie sołectwa przed organami Gminy;

2\ zwoływanie zebrań wiejskich;

3\zwoływanie posiedzeń wspólnie z przewodniczącym rady sołeckiej,

4\ wykonywanie uchwał organów gminy w zakresie dotyczącym sołectwa;

5\ kierowanie wykonywaniem uchwał rady sołeckiej;

6\ utrzymywanie stałego kontaktu z organami gminy;

7\ kierowanie akcją pomocy w sołectwie w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych, realizacja zarządzeń Wójta wydanych w powyższym zakresie;

8\ uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Wójta;

9\ uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy poświęconych realizacji spraw ogólno gminnych, w przypadku wystąpienia przez radnych o udział w takim spotkaniu;

11\udział na zaproszenie w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji Rady;

12\ organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców sołectwa;

13\ administrowanie składnikami mienia komunalnego przekazanymi do dyspozycji sołectwa;

14\ występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców;

15\ sporządzanie rozliczeń z działalności finansowej sołectwa;

16\ stosowanie w ramach sołectwa postanowień instrukcji kancelaryjnej oraz zasad obiegu dokumentów księgowych i finansowych w zakresie wskazanym przez Wójta;

17\ wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.

 

 

3.Na zebraniach wiejskich sołtys przekłada informację o swojej działalności.

 

4. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny.

 

§22.

Przewodniczący rady sołeckiej:

 

1\ kieruje pracą rady sołeckiej i przewodniczy jej posiedzeniom;

2\ zapewnia sporządzenie protokółów z posiedzeń rady sołeckiej;

3\ składa informację o działalności rady sołeckiej na zebraniach wiejskich.

 

 

§23.

Do zadań rady sołeckiej należy pełnienie funkcji pomocniczo - doradczej sołtysa oraz wspomaganie jego działań, w tym;

 

1\ przygotowanie zebrań wiejskich oraz opracowanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwał w sprawach będących przedmiotem zebrania;

2\ zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;

3\ inicjowanie działań na rzecz rozwoju sołectwa;

4\ opiniowanie zakupu sprzętu i wyposażenia mienia gminnego w obrębie sołectwa;

5\ inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku;

6\ konsultacja spraw przedstawianych przez sołtysa zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

 

§ 24.

1. Posiedzenie rady sołeckiej odbywa się w miarę zaistnienia potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.

2. Na posiedzenie rady sołeckiej przewodniczący rady zaprasza sołtysa.

 

§ 25.

1.Urząd Gminy zapewnia pomoc w obsłudze techniczno - biurowej organów sołectwa.

2. W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów w organizowaniu zebrań Wójt może wyznaczyć pracownika Urzędu do kontaktów z sołectwem.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Zasady i tryb wyboru organów sołectwa oraz ich odwoływania

 

§26.

1. Zebranie wiejskie wybiera sołtysa i członków rady sołeckiej na okres kadencji; o której mowa w §8 statutu.

2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej winno się odbyć w terminie czterech miesięcy od upływu kadencji rady gminy.

3. Sołtys i członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

4. Głosowanie na stanowisko sołtysa odbywa się za pomocą kart do głosowania, zawierających wykaz zarejestrowanych kandydatów lub nazwisko kandydata, poprzez postawienie znaku ?x? przy nazwisku kandydata, za którym opowiada się głosujący.

5. Za wybranego na sołtysa uważa się kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów.

6. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów umieszcza się w kolejności alfabetycznej.

7. W przypadku, gdy kandydaci otrzymali równą liczbę głosów, przystępuje się, do drugiej tury głosowania, w której biorą udział dwaj kandydaci z największym poparciem.

 

§ 27.

1. Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadzane są w terminie i miejscu określonym zarządzeniem Wójta.

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust.1 określa ponadto porządek obrad zebrania wiejskiego, obejmujący w szczególności wybór sołtysa i rady sołeckiej.

3. Termin i miejsce zebrania wyborczego podaje do wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie zarządzenia na terenie sołectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

4. Obradom zebrania wyborczego przewodniczy osoba wyznaczona przez Wójta.

5. Obsługę kancelaryjną i techniczną zebrania zapewnia Wójt Gminy za pośrednictwem Urzędu Gminy.

 

§28.

1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej wymagana jest osobista obecność, co najmniej 1\5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie będzie wymaganego określonego w ust.1 quorum, wybory przeprowadza się w drugim terminie, w tym samym dniu, pół godziny później ,bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.

 

§29 .

1. W celu przeprowadzenia wyboru sołtysa, członków rady sołeckiej, zebranie wiejskie powołuje spośród uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 -osobową komisję skrutacyjną.

2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego, który kieruje pracami komisji.

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

 

1\ rejestrowanie kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej;

2\ rozdanie kart do głosowania, obliczanie głosów oddawanych na poszczególne kandydatury;

3\ sporządzenia protokołu, ustalenie i podanie do wiadomości zebrania wiejskiego wyniku głosowania i wyborów.

4\ Protokół głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji.

5\ członkowie komisji nie mogą kandydować na stanowisko sołtysa ani na członków rady sołeckiej.

 

§ 30.

1. w pierwszej kolejności przeprowadza się zgłaszanie kandydatów oraz głosowanie w celu wyboru sołtysa.

2. W drugiej kolejności przeprowadza się głosowanie w celu wyborów członków rady sołeckiej.

3, Wybrani członkowie rady sołeckiej wybierają spośród siebie przewodniczącego.

 

§31 .

1. Kandydatury na stanowisko sołtysa oraz członków rady sołeckiej mogą zgłaszać osobiście stali mieszkańcy, uczestniczący w zebraniu wiejskim. Zgłoszenie kandydata odbywa się ustnie w trakcie

zebrania wiejskiego.

2. Uprawnieni do kandydowania są wyłącznie stali mieszkańcy, uczestniczący w zebraniu wiejskim.

3. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie zgłoszonych kandydatów, z zachowaniem zasad określonych w ust.1 i ust.2

4. Warunkiem przyjęcia kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona w trakcie obrad.

 

§32 .

Po zarejestrowaniu przez komisję skrutacyjną wszystkich nazwisk kandydatów zgłoszonych przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego, zebranie wiejskie zamyka listę kandydatów na stanowisko sołtysa oraz do rady sołeckiej. Wniosek o zamknięcie listy kandydatów przewodniczący zebrania poddaje pod głosowanie zebrania wiejskiego.

 

§ 33.

1. Na stanowisko sołtysa zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą ilość głosów uprawnionych do głosowania uczestników zebrania,

2. Na członków rady sołeckiej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów .

3. W przypadku równej liczby głosów głosowanie zostaje powtórzone z tym, że w wyborach biorą udział kandydaci, którzy uzyskali największą i równą liczbę głosów .

4. Przejęcie obowiązków przez nowo wybranego sołtysa następuje w ciągu trzech dni od daty wyborów .

 

 

ROZDZIAŁ V

Zasady i tryb odwoływania sołtysa i rady sołeckiej

 

§ 34.

Odwoływanie sołtysa i członków rady sołeckiej przed upływem kadencji stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego i może nastąpić w przypadkach określonych w niniejszym statucie, na podstawie uchwały zebrania wiejskiego podjętej bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym przy zachowaniu quorum wymaganego dla wyboru tych organów oraz trybu określonego w § 28 statutu.

 

§ 35.

1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie odwołani przed upływem kadencji.

2. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa i członków rady sołeckiej, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, w tym naruszają postanowienia statutu.

3. Zebranie wiejskie odwołuje sołtysa i lub członka rady sołeckiej ,jeżeli dopuści się przestępstwa, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu.

 

§ 36.

1. Zebranie wiejskie w celu ewentualnego odwołania sołtysa bądź członków rady sołeckiej zwołuje Wójt, ustalając zarządzeniem miejsce i termin tj. dzień i godzinę zebrania.

2. Wnioski o odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej kierowane są do Wójta.

3. O odwołanie sołtysa i członka rady sołeckiej może wystąpić z zastrzeżeniem ust. 4 i 5:

1\ Wójt

2\ grupa mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania ,w liczbie odpowiadającej -1\5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

4. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie, przy czym, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje się biegu.

5. Bieg nadaje się wyłącznie wnioskom o odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej:

1\ zawierającym zarzuty nie wywiązywania się przez sołtysa lub członków rady sołeckiej z obowiązków statutowych;

2\ zawierającym zarzuty nie respektowania i nie wykonywania przez sołtysa lub członków rady sołeckiej uchwał zebrania wiejskiego;

3\ wskazując na dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej .

 

6. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba, że osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona nie wzięła udział w zebraniu wiejskim bez usprawiedliwienia przyczyny lub wyraziła zgodę na piśmie na zaoczne głosowanie nad jej odwołaniem.

7. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjaśnień przedstawionych przez zainteresowanego , chyba, że występują okoliczności określone w ust. 6

 

§37 .

1. Zebranie wiejskie zwołane w sprawie odwołania sołtysa i członków rady sołeckiej powołuje spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania komisję skrutacyjną, powierzając

jej obowiązki przeprowadzenia głosowania .Do powoływania i zasad działania komisji skrutacyjnej określone w Rozdziale IV niniejszego statutu.

2. Uchwały zebrania wiejskiego w sprawach określonych w ust.1 podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.

 

§ 38.

1. Sołtys bądź członek rady sołeckiej może złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Złożenie rezygnacji przez sołtysa i członków rady sołeckiej ,a także odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej , zobowiązuje odpowiednio Wójta do zarządzenia wyborów uzupełniających.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

Zasady gospodarki finansowej sołectwa

 

§39.

1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.

2. Wszelkie środki pozyskane przez sołectwo stanowią dochód budżetu gminy i mogą być przeznaczone do dyspozycji sołectwa z zachowaniem procedury i przepisów ustawy o finansach publicznych.

3.Sołectwo prowadzi swoją gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej i obiegu dokumentów w tym finansowych określi zarządzenie Wójta Gminy.

 

 

ROZDZIAŁ

VII

Zasady gospodarki mieniem

 

§40.

Sołectwo nie posiada własnego mienia.

 

§41.

1. Sołectwo może korzystać z przekazanych sołectwu do korzystania składników mienia komunalnego, którymi mogą być w szczególności;

1\ świetlice i sale wiejskie wraz ze składnikami mienia komunalnego będącego ich wyposażeniem.

2\ inne nieruchomości, które mogą być w szczególnie uzasadnionych społecznie przypadkach przedmiotem przekazania dla potrzeb sołectwa;

3\ składniki mienia oraz inny sprzęt będące na stanie sołectw przeznaczone do wspólnego użytkowania.

2. Przekazanie sołectwu mienia komunalnego do korzystania następuje na podstawie odrębnej uchwały Rady i protokołu przekazania sporządzonego przez wójta oraz sołtysa wraz z określeniem zasad korzystania z mienia.

3. Przekazanie obowiązków sołtysa pomiędzy ustępującym sołtysem, a nowo wybranym w tym przekazanie składników mienia następuje w terminie nie później niż do 7 dni od daty wyborów w formie protokołu zdawczo - odbiorczego przekładanego wójtowi gminy.

 

ROZDZIAŁ

VIII

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów Gminy nad działalnością organu sołectwa

 

§42.

Nadzór wewnętrzny nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

 

§43.

Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są;

1\ Rada Gminy, za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej,

2\ Wójt

 

§44.

1. Organy nadzoru maja prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień oraz okazania dokumentów dotyczących funkcjonowania sołectwa, prawidłowości korzystania z przekazanego mienia komunalnego i jego składników ,prowadzonej gospodarki finansowej a także uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.

2. Do wykonywania czynności , o których mowa w ust. 1 organy nadzoru mogą delegować swych przedstawicieli.

 

§45 .

Organy nadzoru sygnalizują sołectwu nieprawidłowości stwierdzone w ramach nadzoru wewnętrznego oraz podejmują działania przewidziane prawem w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.

 

§46.

Uprawnienia organów nadzoru wewnętrznego nie naruszają obowiązujących przepisów dotyczących nadzoru nad działalnością organów samorządu gminnego.

 

§47.

Bieżący nadzór nad działalnością sołectwa w zakresie finansowym sprawuje skarbnik Gminy.

 

 

 

ROZDZIAŁ

IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§48.

Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Gminy w formie uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa.

 

§ 49.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów .

 

§ 50.

Traci moc uchwała Nr.XXI \205\96 Rady Gminy Złotów z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Święta .

 

§51.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

   
© www.wies-swieta.net