Niebawem  

   

Pogoda  

   

Losowe zdjęcia  

   1. Wielkopolska Odnowa Wsi na tle strategii województwa Uchwałą nr XXIX/559/12 z dnia 17 grudnia 2012r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego zatwierdził zaktualizowaną Strategię Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku

W zaktualizowanej w roku 2012 Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego zapisano cel strategiczny nr 5 „Zwiększenie spójności województwa”. Konieczność przyjęcia tego celu wynika z diagnozy, w której zapisano, że województwo wielkopolskie jest przestrzenią silnie zróżnicowaną, zarówno pod względem rozmieszczenia zasobów, wyposażenia, aktywności gospodarczej, jak i poziomu życia mieszkańców. Zróżnicowania te pod wieloma względami rosną. Najistotniejsze jest jednak to, iż województwo zróżnicowane jest także pod względem rozmieszczenia oraz natężenia problemów rozwojowych. Powoduje to konieczność dopasowania interwencji do specyfiki poszczególnych obszarów, szczególnie problemowych.

 

W ramach tego celu r ealizowany będzie cel operacyjny 5.2 – „Rozwój obszarów wiejskich”

Obszary wiejskie stanowią znaczną część Wielkopolski. Ze względu na poziom rozwoju i skalę problemów podzielić je można na dwa rodzaje, zgodnie z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK) – obszary wiejskie uczestniczące w procesach rozwojowych oraz pozostałe obszary wiejskie wymagające szczególnego wsparcia procesów rozwojowych. Obszary wiejskie wymagają postrzegania nie tylko przez pryzmat rolnictwa. Ich restrukturyzacja powinna polegać na generowaniu i wzmacnianiu funkcji pozarolniczych w ścisłym powiązaniu ze specyficznymi potencjałami lokalnymi. Szczególne znaczenie dla realizacji tego celu będzie mieć aktywizacja lokalnych środowisk na rzecz rozwoju.
 

Cel ten realizowany powinien być między innymi przez następujące kierunki działań:

 

1) Wzmocnienie kapitału ludzkiego i rozwój edukacji.

2) Rozwój turystyki, w tym turystyki wiejskiej i agroturystyki.

3) Zwiększenie możliwości zatrudnienia przez zwiększenie mobilności zawodowej.

4) Stymulowanie rozwoju lokalnego oraz inicjatyw lokalnych.

5) Propagowanie i wdrażanie idei odnowy wsi.

6) Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego wsi.

7) Rozwój organizacji pozarządowych działających na wsi.


2. Misja i cele Programu

Misją Programu jest, aby uczestniczące w nim sołectwa posiadały:

1) przywództwo świadome swego powołania do prowadzenia procesu odnowy wsi,

2) wiedzę o przebiegu procesu odnowy,

3) akceptowaną przez ogół mieszkańców koncepcję rozwoju wsi w postaci strategii lub planu odnowy,

4) partnerskie wsparcie ze strony gminy na rzecz oddolnej realizacji przyjętej koncepcji odnowy wsi.

 

Głównym celem programu Wielkopolska Odnowa Wsi jest zintegrowanie społeczności wiejskiej oraz pobudzenie aktywności mieszkańców sołectw poprzez stymulowanie i wspomaganie oddolnych inicjatyw rozwojowych oraz stworzenie odpowiednich mechanizmów i instrumentów wsparcia odnowy i rozwoju wsi. Program będzie wspierał tworzenie na poziomie sołectwa formalnych lub nieformalnych struktur złożonych z przedstawicieli mieszkańców, w postaci tzw. Grup Odnowy Wsi i zachęcał do zaangażowania na rzecz realizacji przedsięwzięć dotyczących własnej miejscowości, w oparciu o oddolnie wypracowane koncepcje odnowy wsi, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania dziedzictwa kulturowego. Wspierane będą inicjatywy przekształcania Grup Odnowy Wsi w stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju i odnowy jednego lub kilku sołectw. Program szczególny nacisk kładzie na promowanie wzorcowych rozwiązań odnowy wsi tak, aby mogły one oddziaływać na sąsiednie i dalsze obszary wiejskie na terenie województwa.


Przedsięwzięcia odnowy wsi, które będą wspierane w ramach Programu można podzielić na dwie grupy :

 

1) inwestycyjne:

Projekty przyczyniające się do zagospodarowania przestrzeni publicznej sołectwa, m.in. miejsca rekreacji i integracji, ścieżki rowerowe, place zabaw, obiekty małej architektury, zbiorniki i cieki wodne, itp. Celem projektów powinna być odbudowa tożsamości i integralności wsi przy zachowaniu wartości życia wiejskiego. Wsparcie finansowe może być także przyznane na porządkowanie terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku.

2) nieinwestycyjne:

Projekty, których celem jest integracja społeczności wiejskiej, przywrócenie zapomnianych tradycji, promocja wsi, spotkania mieszkańców oraz organizowanie różnego rodzaju imprez plenerowych na wsi.

 

Program Wielkopolska Odnowa Wsi ma charakter ciągły. Stanowi wypracowany, na podstawie licznych doświadczeń, zestaw działań wspierających oddolne przemiany na obszarach wiejskich, dokonywanych przy udziale społeczności lokalnych.

 

3. Zasady uczestnictwa w Programie

1. Program opiera się na czterech zasadach:

1) oddolnej inicjatywie tj. zaangażowaniu i odpowiedzialności społeczności lokalnej,

2) partnerstwie tj. współpracy sołectwa z gminą i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy,

3) wolontariacie, tj. dobrowolnym, bezpłatnym świadczeniu pracy przez mieszkańców sołectwa na rzecz realizowanego projektu w ramach odnowy wsi. Wartość wolontariatu (wkładu pracy - ludzi i maszyn) może być zaliczana do całkowitej wartości przedsięwzięcia,

4) wykorzystaniu czynników rozwoju lokalnego, tj. lokalnych zasobów ludzkich, majątkowych i surowcowych oraz dbaniu o ich rozwój, dostępność i efektywność wykorzystania przy stałym dążeniu do zagwarantowania podwyższonego poziomu życia mieszkańców sołectwa.


2. Zgłoszenia sołectw do Programu

W Programie mogą uczestniczyć wszystkie sołectwa z terenu województwa wielkopolskiego. Dopuszcza się udział miejscowości wchodzących w skład sołectwa pod warunkiem, że stanowią wyodrębnioną jednostkę osadniczą, a odrębność ta jest odzwierciedlona w statucie sołectwa. Sołectwa funkcjonujące w odnowie wsi w latach 2009-2012 i spełniające wymogi formalne uważa się za zgłoszone do Programu. Sołectwa posiadają przywództwo, opracowaną i akceptowaną przez mieszkańców koncepcję rozwoju wsi w postaci strategii lub planu odnowy oraz wsparcie ze strony gminy i organizacji pozarządowych dla realizacji zadań wynikających ze strategii/planu odnowy.


Uczestnictwo sołectwa w Programie wymaga:

1) utworzenia Grupy Odnowy Wsi (miejscowości) w składzie min. 5-ciu osób wraz z wyborem z danej grupy lidera,

2) podjęcia uchwały zebrania wiejskiego wyrażającej wolę przystąpienia sołectwa do Programu,

3) podjęcia przez Radę Gminy uchwały o zgłoszeniu sołectwa do Programu,

4) udziału w szkoleniu lub warsztatach (lidera lub innych przedstawicieli Grupy Odnowy Wsi) organizowanych w ramach Programu.

 

3. Obowiązki gmin zgłaszających sołectwa do Programu:

1) wyznaczenia pracownika, który w imieniu wójta/burmistrza pełnił będzie funkcję koordynatora Programu w gminie,

2) rozpatrzenia i przyjęcia strategii rozwoju lub planów odnowy wsi zgłaszanych przez sołectwa,

3) aktywne wspieranie (np. poprzez coroczne uchwalanie funduszu sołeckiego) przedsięwzięć ustalonych w sołeckich strategiach lub planach odnowy wsi.


4. Obowiązki sołectw zgłoszonych do Programu:

1) wyboru i funkcjonowania Grupy Odnowy Wsi,

2) wypracowania, konsekwentnego wdrażania i aktualizacji sołeckich strategii rozwoju lub planu odnowy wsi,

3) efektywnego wykorzystywania oferowanych form wsparcia,

4) sporządzania rocznych sprawozdań z przebiegu odnowy wsi.


5. Statusy uczestnictwa w Programie

W celu rzetelnego zarządzania oraz monitorowania uzyskiwanych efektów, ustala się następujące statusy uczestnictwa sołectw:

1) początkujący uczestnik,

2) aktywny uczestnik,

3) lider odnowy wsi,

4) pasywny uczestnik.


Szczegółowe zasady uczestnictwa oraz ustalania statusów uczestnictwa w Programie określi Zarząd Województwa Wielkopolskiego.


4. Instrumenty wsparcia

Program Wielkopolska Odnowa Wsi obejmuje następujące instrumenty wsparcia:


4.1. Działania szkoleniowe

Rolą działań szkoleniowych jest nabycie przez liderów wiejskich wiedzy i umiejętności w zakresie planowania rozwoju oraz zapewnienia prawidłowej realizacji Programu.

Szkolenia
mają służyć wyjaśnieniu mechanizmów procesu odnowy wsi, zapoznania się z zasadami uczestnictwa w Programie, regulaminami konkursów dotacyjnych oraz innymi działaniami podejmowanymi w ramach Programu.


Warsztaty
, których głównym celem jest pomoc mieszkańcom sołectwa w wykreowaniu wizji wsi, a co za tym idzie stworzeniu strategii rozwoju sołectwa lub planu odnowy miejscowości. Wspomagają nabycie umiejętności przeprowadzania oceny zasobów wsi, jakości i standardu życia w sołectwie. Warsztaty mogą być prowadzone przez moderatorów akceptowanych przez Zarządzającego Programem po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania przez obecnych lub przyszłych uczestników Programu.


4.2. Konkursy dotacyjne

W ramach Programu ogłaszane będą konkursy na dofinansowanie projektów z zakresu odnowy wsi, realizowanych w sołectwach lub dotyczące sołectw uczestniczących w Programie. Preferowane będą projekty bezpośrednio angażujące mieszkańców sołectw. Warunki udziału w konkursach w każdej edycji szczegółowo określi Zarząd Województwa Wielkopolskiego.


1. Konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś”

Główny konkurs Programu, którego beneficjentami będą lokalne społeczności wiejskie, reprezentowane przez gminę.


2. Inne konkursy

Ogłaszane mogą być inne konkursy, których beneficjentami będą gminy; np. konkursy na najlepsze projekty zrealizowane w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi, konkursy na najlepszą stronę internetową sołectwa uczestniczącego w Programie, itp.


3. Otwarte konkursy ofert

Konkursy skierowane do organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekty realizowane w ramach tego konkursu muszą dotyczyć sołectwa uczestniczącego w Programie.4.3. Działania uzupełniające

Działania uzupełniające to m.in. ankiety ewaluacyjne, konferencje, wyjazdy studyjne lub konkursy, których tematyka dotyczy odnowy i rozwoju wsi, podejmowane z inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego, z uwzględnieniem potrzeb artykułowanych przez uczestników Programu.

Działania uzupełniające obejmują również promocję Programu oraz ideę odnowy wsi. Stąd mogą być kierowane również do tych społeczności lokalnych Wielkopolski, które nie uczestniczą w Programie.


5. Gminne instrumenty wsparcia

Warunkiem uzyskania realnych efektów przez sołectwa uczestniczące w Programie jest ich zaangażowanie oraz dobra współpraca z lokalnymi samorządami.

 

Grupom odnowy wsi, realizującym przedsięwzięcia i projekty potrzebne jest stałe, wielowymiarowe wsparcie, które może mieć postać pomocy finansowej, organizacyjnej, doradczej itp. Wsparcie ze strony gminy jest podstawową formą wspierania społeczności lokalnych, bez którego odnowa wsi nie jest w stanie zaistnieć w sposób trwały, ani też przetrwać w dłuższym okresie czasu.

Zarządzający Programem będzie starał się premiować przedsięwzięcia i projekty, które współfinansowane będą za pomocą gminnych instrumentów wsparcia takich jak np. funduszu sołeckiego, gminnego systemu grantów na projekty dot. odnowy wsi, lokalnych programów odnowy wsi, itp.


6. Zakładane efekty

Uruchomienie procesu odnowy wsi powinno poprawić wykorzystanie, często uśpionego, potencjału wewnętrznego mieszkańców i ich zaangażowania do pracy na rzecz swoich miejscowości.
 

Konsekwentne wdrażanie Programu wzmocni więzi społeczne, pogłębi integrację, podkreśli tożsamość oraz doprowadzi do wzrost poczucia własnej wartości u mieszkańców obszarów wiejskich. Cechą charakterystyczną projektów odnowy wsi jest wolontariat.
 

Program niesie ze sobą potężny ładunek pozytywnej energii wyzwalającej współpracę międzysąsiedzką, nawiązującą i utrwalającą relacje między ludzkie. To niezwykle ważne, by mieszkańcy wsi wspólnie przekonali się, że ich otoczenie jest niejednokrotnie bardziej przyjazne niż wielkomiejski zgiełk. Współudział w realizacji projektów zmieniających swoje sołectwo daje wzrost poczucia własnej wartości, dumy z osiągniętego sukcesu. Program wspomaga i kreuje oddolne inicjatywy społeczne, gdyż one najlepiej przeciwdziałają marazmowi i popadaniu w nieuzasadnione kompleksy. Proces odnowy wsi to typowa praca u podstaw, praca organiczna. Wielkopolska Odnowa Wsi doskonale spełnia tę rolę. Dzięki niej mieszkańcy terenów wiejskich zmieniają się a wraz z nimi zmienia się i pięknieje wielkopolska wieś.

 


W wymiarze realnym Program poprawia zagospodarowanie sołeckiej przestrzeni publicznej, estetykę wsi, jej architekturę krajobrazu, itp.

 


Uruchomienie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego Programu Wielkopolska Odnowa Wsi wychodzi naprzeciw zagrożeniom, przed jakimi w ostatnich latach stanęła wieś, w związku z utratą przez sołectwa charakteru typowo rolniczego. Warunkiem do uzyskania pozytywnych efektów odnowy wsi w regionie jest jednak zaangażowanie we właściwie pojmowany proces odnowy samorządów lokalnych, w szczególności poprzez uruchomienie i konsekwentne stosowanie gminnych instrumentów wsparcia sołeckich inicjatyw.

 


Program może przynieść korzyści tym społecznościom lokalnym, które konsekwentnie będą realizowały jego założenia. Dotyczy to zarówno sfery materialnej, jak i niematerialnej związanej m.in. z kultywowaniem starych lub krzewieniem nowych tradycji budujących tożsamość wiejskich społeczności.

   

Facebook  

   

Kalendarzyk  

Luty 2019
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
   
© www.wies-swieta.net

Logowanie

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje,
zarejestruj się. To zajmie tylko chwilę.